Menu Close

Sangay Choling Monastery

༈  ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བ་མོང་སྒར་ཤེལ་རི་མུ་ཧཱུྃ་སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་ཆགས་རབས།

བཀའ་ཐང་བསྡུས་པ་ལས།གཡའ་མ་ལུང་དང་མོན་ཁ་ཤྲཱི་རྫོང་༔ ཞེས་དང་། ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་གཏེར་མ་ཨ་བརྒྱའི་གནས་ཡིག་ལས། སྦས་ཡུལ་ཨ་བརྒྱ་ལུང་དེ་གནས་འོག་མིན་དང་མཚུངས་སོ༔ ཨོ་རྒྱན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཉམ་མོ༔ བདེ་བ་ཅན་དངོས་ཡིན་པས་སྦས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ༔ སྦས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་མཇལ་བའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཅེས་ལུང་གིས་དངོས་སུ་ཟིན་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཨ་བརྒྱ་གནས་ཀྱི་ཡན་ལགཡི་གེ་མུ་དང་ཧཱུྃ་རང་བྱོན་ཡོད་པར་གྲགས་པའི་ཤེལ་རི་མུ་ཧཱུྃ་སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་དེ་ཨ་བརྒྱ་གནས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དངོས་པདྨ་ཡང་རྫོང་གི་མདུན་དུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱོགས་ཤར་དུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་པདྨ་གླིང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་མ་མིའི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པ་ཨ་ནེ་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོས་པད་གླིང་གི་གཏེར་ཆོས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེའི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པ་བརྙེས་ཏེ་གྲུབ་ཆུ་དང་བྲག་ཕུག་ལ་སྐུ་རྗེས་བཞག་པའི་གྲུབ་ཆུ་དགོན་པ་དང་། དགྲ་མེད་རྩེའི་བླ་རབས་རིམ་བྱོན་གྱིས་རྫོགས་ཆེན་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐབས་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་གནང་ས་འཁོར་འདས་སྤང་ཐང་། ལྷོ་རུ་རྒྱ་གར་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་རི་མགོར་མཁས་གྲུབ་འཇིགས་མེད་ཀུན་གྲོལ་གྱི་གདན་ས་ཙཱ་རི་གཉིས་པ་གདུང་བསམ་ཡོངས་ལྷ་དགོན་པ། ནུབ་ཏུ་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༩ པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གྱི་ལུང་བསྟན་དང་མཐུན་པར་ཞལ་སློབ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱིས་བཅགས་པའི་བཙན་ཕུ་མོང་སྒར་གྲྭ་ཚང་གི་སྒྲུབ་སྡེ་དང་། སྒང་ཕུ་སེང་གེའི་གནས་སམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྲེའུ་ནགས་ཀྱི་སྦས་གནས། བྱང་དུ་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཁམས་ཕུ་སྙིང་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་སོགས་གནས་བྱིན་རླབས་ཅན་མང་པོས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ། རི་གླང་པོ་ཆེའི་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་འབུར་དོད་དུ་ཡོད་པའི་སྤྱི་གཙུག་མགོའི་སྟེང་དུ་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ལུང་བསྟན་དུས་ལ་བབས་ཏེ། མཁན་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་པདྨ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གིས་རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ལྕགས་ཕོ་སྟག སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཉིན་མོར་ས་བླངས་རྟེན་འབྲེལ་གནང་བ་ནས་འགོ་བཟུང་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ། རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་དང་གཞན་མཁན་སློབ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་གཟིམ་ཅུང་། དགེ་འདུན་དམངས་ཀྱི་བཞུགས་ཤགགཉེར་ཚང་དང་གསོལ་ཐབ། དཔེ་མཛོད་དང་སློབ་ཁང་། ཆབ་གསང་དང་ཁྲུས་ཁང་སོགས་ཀྱི་མ་ཚད་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་པ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་འབྱུང་བའི་སྒོ་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་དོན་དུ་གནམ་ལོ་ཤིང་ཕོ་རྟ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ འབྲུག་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་གསར་དུ་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་ལགས་སོ། །

The brief history of Sheri Muhung (shel ri mu hU~M`) Sangay Choling (sangs rgyas chos gling) Monastery, Monger (mong sgar), centre of shar chok khorlo tseb gyad (Shar phyogs ‘khor lo rtsibs brgyad).

Sheri Muhung (shel ri mu hU~M`) Sangay Choling (sangs rgyas chos gling) Monastery, the secondary sacred place of Aja ney (a brgya gnas) was located in front of Pema Yang Dzong (pad ma yang rdzong), the true Zang dok pelri (zangs mdog dpal ri) of the centre of Aja ney (a brgya gnas), where the syllable mu and hung (mu and hU~M`) standout naturally.

Aja ney (a brgya gnas) was prophesied as the distinguished meditation place of Guru rin po che (Guru rin po che). As revealed in “Kathang due pa (Bka’ thang bsdus pa),” “Ya ma lung dang monkha she ri dzong;”  (g.ya’ ma lung dang mon kha shrI rdzong) and also “a guide to a brgya gnas,” the treasure of yar je ugyen lingpa (yar rje o rgyan gling pa) described, “the sacred place of Aja (a brgya) valley is equivalent with the place of Yog men (‘og min); Ugyen (o rgyan) is equal to Heruka (he ru ka); it’s a true dewa chen (bde ba can) and possessed all features and qualities of all other sacred places; it’s  no doubt, by visiting this sacred place, one may receive blessing of all sacred places.”

Towards the east of the monastery lies drupchu gonpa (grub chu dgon pa), where drupchu (miraculous water) and imprint of the body left on the cave by the descendant of great vidyadhara gyalwa pema lingpa (rgyal ba padma gling pa), aney choten zangmo (a ne mchod rten bzang mo), a true khandro ma (dakini) who appeared in the form of a human, after attaining spiritual accomplishment through meditation of the “thu je chenpo mun sel dron me” (thugs rje chen po mun sel sgron me), the religious treasure of pad ling (pad gling); And there also lies khor dey pang thang, (‘khor ‘das spang thang) the sacred place where the successive lineage of Dremtse lamas (dgra med rtse Bla ma) practiced khor dey ru shan (the separation of Samsara and Nirvana) during their practice of dzogchen (rdzogs chen).

To the south, on the peak of the mountain of India; the origin country of Buddhist religion, is located, the second tsari (tsA ri) the Dungsam Yongla Gonpa (gdung bsam yongs lha dgon pa), residence of the scholar Jigme Kuendrel (‘jigs med kun grol).

In the west direction lies tsen phu drub dey (btsan phu sgrub sde) the meditative college of Monger dratshang (mong sgar grwa tshang), established by Sangay Rinchen (sangs rgyas rin chen) the disciple of 9th je khenpo, gyal wa shacha rinchen (rgyal ba shAkya rin chen), in concordance with his prophecy; and also located is the sacred place gang phu singye (sgang phu sgang phu seng ge) AKA jang chub sempa trayo nag (byang chub sems dpa’ spre’u nags).

To the north is located, phu ningla (phu snying la) the realm and mansion of chen ri ze (Avalokiteshvara).

Surrounded by those holy places, on the peak of a hill that is embossed in the shape of an elephant, His Eminence khen truel rigzin pema dorji pal zangpo (mkhan sprul rig ‘dzin pad ma rdo rje dpal bzang po), in concordance with the prophecy for the benefit of dharma and sentient beings, on the exceptional descending day of lord Buddha, in the year of the male iron tiger, 2010, following the ground breaking ceremony that he presided, the Monastery was constructed with all physical structures and relics; residence for the Rinpoche himself including other scholars and masters; Cells for monks including Store, Kitchen, Library, Class Room, Toilets, Bathrooms etc.

Moreover, in 2014 coinciding with the 15th day of tenth month of male wood horse year, in order to uphold, preserve and spread the teachings of Buddha dharma, the main source of provisional benefit and ultimate bliss, the first batch of monks were enrolled thereby widely benefiting Buddha teachings and beings till date.

༆ ཀྱཻ༑ པདྨའི་བཀའ་ཉན་ལྷ་བཙན་ནོར་བུ་གྲགས། །

ཡིད་འོང་སྨན་བཙུན་གཞི་བདག་འཁོར་བཅས་ལ། །

སྙིང་ནས་དད་པས་མཆོད་ཅིང་མངའ་གསོལ་ན། །

འགལ་རྐྱེན་བསལ་ཞིང་ཅི་བསམ་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད། །

མུ་ཧཱུྃ་པའི་སྐྱེས་བཙན་ མེ་མེ་ཚྭ་ཕུ་པའི་གནས་ཁང་ གསར་བཞེངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་ན། མེ་མེ་ཚྭ་ཕུ་པ་དེ་ཨྱོན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པས་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་ གསང་མཚན་དགེ་བསྙེན་ནོར་བུ་གྲགས་པ་ཞེས་ རྣམ་པ་དགྲ་ལྷ་དྲག་པོའི་ཆས་ཅན་ སྐུ་མདོག་དང་དབུ་ཐོད་སོགས་ དམར་པོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ།དེའི་བཙུན་མོའང་ ཧ་ཅང་གིས་མཛེས་ཤིང་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཡིད་འཕྲོག་མ་ཞེས་ རྒྱན་ཆ་དུ་མས་སྤྲས་ཤིང་ ལྷ་སྨན་བཟང་མོ་ མུ་ཧཱུྃ་ཡུལ་དེའི་རི་མགོར་ ཚྭའི་གཏེར་ཡོད་པའི་ས་གནས་ལ་བཞུགས་པ་ལས་ མེ་མེ་ཚྭ་ཕུ་པ་ཞེས་པའི་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས། གནས་བདག་མེ་མེ་ཚྭ་ཕུ་པ་ལ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་བསྟེན་ན་ ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འགྲོགས་ཏེ་ བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་ ཚེ་འདིར་དཔལ་འབྱོར་དང་ཏོག་གོ་ས་སོགས་ ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་ ཕ་རོལ་གཡུལ་སོགས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་ཐམས་ཅད་བཟློག་སྟེ་ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་ གསོལ་མཆོད་སོགས་ཆད་ན་ ཐུགས་དགོངས་ཁྲེལ་ཏེ་ ཡུལ་འདིའི་ལོ་ཐོག་དང་  མི་ནོར་འཁོར་བཅས་ལ་ ལྟས་ངན་མི་མཐུན་གནོད་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་གཏོང་བ་ནི་ མེ་མེ་ཚྭ་ཕུ་པ་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ གཞི་བདག་སྐྱེས་བཙན་ཀུན་གྱིས་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ སྟབས་མི་བདེ་བ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་མང་དུ་ཡོད་པ་ མི་རྣམས་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་བས་ གུས་པས་ཞུ་དོན་མེད། ཚྭ་ཕུ་བསྟེན་མཁན་ཡང་ ངེད་མུ་ཧཱུྃ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་གོང་ཐུང་དང་ དུ་རུང་པ་ དགྲ་མེད་རྩེ་དང་ ན་རང་པ། མཁའ་ཀློང་དང་བ་ལམ་པ། མཐིལ་གླིང་དང་ཁྲ་མོ་པ། རྒྱབ་སྒང་དང་ཤིས་གླིང་པ་སོགས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ཞུ།

གཞན་ཡང་ཐུགས་ལ་དྲན་གསོ་ཞིག་ཞུ་ན་ མུ་ཧཱུྃ་པའི་མི་ཞིག་ ཐིམ་ཕུར་སྡོད་ན་ སྐྱེས་བཙན་ཚྭ་ཕུ་པ་དང་ ཐིམ་ཕུའི་ཡུལ་ལྷ་ལའང་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་དགོས་པའང་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་ཡང་མཁྱེན་དགོས། སྐྱེས་བཙན་མེ་མེ་ཚྭ་ཕུ་པས་གཙོས་ བཀའ་སྲུང་རྣམས་ལ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ མགོན་ཁང་ངམ་གནས་ཁང་ཞིག་ཧ་ཅང་གི་ཁག་ཆེ་བ་ལས་ རང་རེ་མུ་ཧཱུྃ་པས་གཙོས་གཞན་རྣམས་ཀྱང་ འདི་ཕྱིར་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཕྱིར་ གནས་ཁང་སྦོམ་ཚད་མི་ཊར༌བདུན་གྲུ་བཞི་ ཐོག་གཅིག་མ། སྟེང་ལ་འཇམ་ཐོག་རྒྱ་བཞི་གསེར་ཏོག་དང་བཅས་པ་ ཕྱིའི་བཀོད་པ་ལེགས་ཤིང་ བཟོ་བཀོད་དང་ལྡན་་པ། ནང་དུ་སྐུ་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཨྱོན་གུ་རུ་གཞི་བདག་གི་སྐུ་བརྙན། གཡས་སུ་མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག་པོ། གཡོན་དུ་ལྷ་བཙན་མེ་མེ་ཚྭ་ཕུ་པ་བཀའ་ཁྲབ་རྟེན་མདོས་དང་བཅས་པ། ལྡེབ་རིས། མཆོད་རྫས་དང་མཆོད་ཆས་སོགས་སྤུས་ཚད་ཅན། གཟི་བརྗིད་བྱིན་ཆགས་ཆེ་བ་ཞིག་ རིང་མིན་བཞེང་རྒྱུ་ཡིན་པས། འབྲེལ་ཡོད་དད་ལྡན་སྦྱིན་བདག་གཏོང་ཕོད་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ རྒྱུ་འབུངས་གང་གི་ཐད་ནས་ཀྱང་ རོགས་རམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐུགས་བརྩེ་གང་ཟབ་འཕྲལ་དང་མྱུར་དུ་ དགོངས་དབྱིངས་ལས་མ་ཡོལ་བར་ ཅི་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དང་ རྐང་པའི་ཁོང་ནས་ཞུ་བ་སྐུ་མཁྱེཻན།

མཁན་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་པདྨ་རྡོ་རྗེ།

སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

ཤེལ་རི་མུ་ཧཱུྃ།

Hey! The obedient of Padma, lha btsan norbu grags and; yid ‘ong sman btsun with
attendants of local deties;
If offered and prayed with heartfelt reverence; May dispel the adverse and swiftly fulfill whatever the wishes we made.

Brief story on requirement to construct Meme tshwa phu pa’i gnas khang (the dwelling place for birth spirit) the birth spirit of Muhung pa.

The birth spirit Meme tsha phu pa (Meme tshwa phu pa) was subdued and bound under oath with secret name Gey nyen norbu drakpa (dge bsnyen nor bu grags pa) by o rgyan dus gsum mkhyen pa. In physical appearance, he was a fierce war god with red body color, adorned with red ornaments on forehead etc.

His beautiful consort Palden Lhamo yi throk ma (dpal ldan lha mo yid ‘phrog ma) also adorned with various ornaments. They reside on top of the Muhung mountain where a salt mine existed (tshwa gter) and thus became well known as Meme tshwa phu pa.
If one resorts to Meme tshwa phu pa with petitions and offerings, he would follow as the shadow accompanies the body, thereby realizing all wishes effortlessly; increases wealth and position like the moon in the waning period of the month; revert all disharmonious elements including war of opponent and be victorious in all directions in this present life.

If we miss aforementioned petitions and offerings, his mind with disgust would cast inauspicious harm to crops, livestock and people in the village. It isn’t the idiosyncrasy of Meme tshwa phu pa, it’s the nature of every local deity and birth spirit and many such stories of inauspicious incidences are well known by everyone.

Besides Muhung pa, people of Trashigang Gongthung (bkra shis sgang gong thung), du rung pa, dremtse (dgra med rtse) and na rang pa, Khalong (mkha’ klong) and Balam pa, Thilling and Thramo pa (mthil gling and khra mo pa), Jabgang and Shilling pa (rgyab sgang and shis gling pa) also resort refuge to me me tshwa phu pa and make petitions and offerings. Also, to be mentioned as a reminder; a person from Muhung pa living in Thimphu has to make petitions and offerings to both the birth spirit Meme tshwa phu pa as well as to the local deity of Thimphu.
Therefore, it’s very important to have a Mgon khang or Ney khang (dwelling place) for Me-me tshwa phu pa including all Dharma protectors to make regular petition and offerings. Thus, for the benefit of the people of Muhung pa and all others in both present and future generations, had decided to construct immediately, a one-storied Ney khang of seven meter square in length; Cupola with golden pinnacle on the top; with beautiful physical design; the statue of Ugyen Guru zhi dak (o rgyan gu ru gzhi bdag) as main inner relics; with Gonpo maning nagpo (mgon po ma ning nag po) at the right and Me-me tshwa phu pa with armor and dwelling structure (bka’ khrab and rten mdos) at the left; wall painting and best quality offering materials are also present.

In this regard, I hope all generous patrons and donors would support and make contributions of any kind for this end eavor as soon as possible.

Khentruel Rigzin Pema Dorji Pal Zangpo,
Sangay Choling (Sangs rgyas chos gling) Monastery,
Shelri Muhung, Mongar
BHUTAN